รีเซต

เกร็ดหนังดี 20 ข้อน่ารู้ ก่อนดู Isle of Dogs

เกร็ดหนังดี 20 ข้อน่ารู้ ก่อนดู Isle of Dogs
Somprasong Kongtrawonkusakun
4 กรกฎาคม 2561 ( 18:30 )
870

1. เริ่มต้นการออกแบบหุ่นในเดือนมิ ถุนายน 2015

2. เริ่มขั้นตอนก่อนการถ่ายทำที่ 3 Mills ในเดือนสิงหาคม 2015

3. เริ่มการถ่ายทำหลักในเดือนมี นาคม 2016

4. การถ่ายทำใช้เวลารวมทั้งสิ้น 445 วัน

5. ใช้ทีมงานรวม 670 คนตลอดโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนกต่างๆ เช่น

– ทีมงานสร้างหุ่น 70 คน อันประกอบด้วยฝ่ายปั้น ฝ่ายหล่อ ฝ่ายขึ้นโครง ฝ่ายวิกและผม ฝ่ายขน ฝ่ายลงสี ฝ่ายบำรุงรักษา.

– ทีมนักสร้างแอนิเมชัน 38 คน (รวมผู้ช่วย)

– ทีมศิลปินวิชวลเอฟเฟ็กต์ 30 คน

6. การสร้างภาพยนตร์ใช้ทีมถ่ายทำ 44 ทีม ในโรงถ่ายห้าโรงคิดเป็นจำนวนพื้ นที่รวมกว่า 5,000 ตารางเมตรหรือ 54,000 ตารางฟุตโดยรวมพื้นที่สำนั กงานด้วย

7. หนังเรื่องนี้มีช็อตรวม 850 ช็อต โดยนอกจากงานสต็อปโมชันแล้วยั งมีช็อตแอนิเมชันสองมิติอยู่ 76 ช็อต

8. ใช้ช็อตภาพนิ่ง 144,400 ช็อตเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ ความยาว 100 นาที

9. เซิร์ฟเวอร์ของเราเก็บข้อมู ลไฟล์ดิบไว้รวม 34 เทราไบต์ และไฟล์ที่เรนเดอร์แล้วรวม 41 เทราไบต์

10. เวสเพิ่มโน้ตลงในฐานข้อมู ลของเรารวม 12,920 ข้อความ

11. ช็อตที่ยาวที่สุดในหนังคือฉากพู ดเดี่ยวของชีฟในสนามกอล์ฟซึ่งมี ความยาว 80 วินาที (1929 เฟรม)

12. ช็อตที่ใช้เวลาสร้างแอนิเมชั นยาวนานที่สุด ใช้เวลาไป 15 สัปดาห์ (107 วัน) โดยเป็นผลงานนักสร้างแอนิเมชั นสามคนและผู้ควบคุมแอนิเมชันรั บเชิญ แบรด ชิฟฟ์

13. ฉากที่ยาวที่สุดมีความยาว 9 เมตรและฉากที่เล็กที่สุดนั้นเล็ กกว่าขนาดของไอโฟน

14. จำนวนหุ่นที่สร้างขึ้นมาทั้งสิ้ น 1097 ตัว เป็นหุ่นมนุษย์และหุ่นสุนัขอย่ างละมากกว่า 500 ตัว

15. ชิ้นส่วนหุ่นที่ใหญ่ที่สุดคือส่ วนปากขนาดใหญ่สุดของสป็อตส์ซึ่ งมีความยาว 3.5 ฟุต หุ่นขนาดเล็กที่สุดมีขนาด 15 มม. ตัวละครขนาดใหญ่ที่สุดคือผู้พั นโดโมะซึ่งมีความสูง 22.7 นิ้ว

16. ผมของอาตาริร้อยด้วยมือและการร้ อยผมให้เต็มศีรษะต้องใช้ เวลาสองวัน ขนคิ้วของเขาติดโดยใช้แหนบคีบด้ วยมือทีละเส้น

17. หุ่นฮีโร่ (หุ่นตัวหลัก) แต่ละตัวใช้เวลาสร้างราว 16 สัปดาห์ เฉพาะหุ่นนัตเม็กตัวเดียวใช้ เวลานานหกเดือน

18. ตัวละครมนุษย์มีใบหน้าที่ปั้นขึ้ นมา 53 แบบเพื่อแสดงสีหน้าแบบต่างๆ แต่ละตัวมีปากให้เปลี่ยนได้ 48 แบบสำหรับการออกเสียงต่างๆ กัน โดยแต่ละแบบได้รับการปั้ นและลงสีด้วยมือทีละชิ้น มีการสร้างชิ้นส่วนใบหน้ าและปากกว่า 3000 ชิ้นเพื่อใช้ในหนังเรื่องนี้

19. ใบหน้าของเทรซีมีรอยตกกระ 321 รอย รอยเหล่านี้เกิดจากการลงสีด้ วยมือโดยมองเทียบกับใบหน้าตัวต้ นแบบ เมื่อรวมรอยตกกระของตั วละครเทรซีซึ่งอยู่ในหุ่นขนาดต่ างๆ และใบหน้าแบบต่างๆ ทั้งหมด เท่ากับว่าทีมลงสีต้องลงสี รอยตกกระไปถึง 40,000 รอย

20. มีการออกแบบและสร้างฉากรวม 240 ฉาก

“Isle of Dogs – ไอลย์ ออฟ ด็อกส์ เกาะเซ็ตซีโร่หมา” พร้อมเข้าฉาย 19 กรกฎาคม ในโรงภาพยนตร์