รีเซต

สุดภูมิใจ! "ปัญญา นิรันดร์กุล" รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สุดภูมิใจ! "ปัญญา นิรันดร์กุล" รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
EntertainmentReport3
13 ธันวาคม 2566 ( 13:11 )
76

"ปัญญา นิรันดร์กุล" เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2566

"ปัญญา นิรันดร์กุล" รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสนี้ "ปัญญา นิรันดร์กุล" ได้เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา